• Lorem ipsum

Algemene voorwaarden

1. Toepasselijkheid
1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Disneykamers, zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing. Deze Voorwaarden zullen door ons op verzoek worden toegezonden.
1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.
1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Disneykamers worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Disneykamers ingeschakelde tussenpersonen en andere derden. De overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Disneykamers. Disneykamers is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteer of leverbaar is, deelt Disneykamers dit binnen vijf (5) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

2. Prijzen/Aanbiedingen
2.1 Alle aanbiedingen van Disneykamers zijn vrijblijvend en Disneykamers behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
2.2 Alle prijzen zijn vermeld in euro`s, inclusief BTW en exclusief verzendkosten en opties.

3. Retourzendingen
3.1 Alle artikelen kunnen binnen 14 dagen na ontvangst zonder opgaaf van redenen worden geretourneerd. Het door u reeds betaalde bedrag zal in dat geval binnen 3 dagen gerestitueerd worden. Hierbij geldt echter nadrukkelijk dat de artikelen in ongeschonden staat, ongebruikt, ongemonteerd en indien redelijkerwijs mogelijk in de originele verpakking bij Disneykamers worden afgeleverd. Verzendt retourzendingen altijd in een `omdoos` (een doos om de originele doos) en beplak/besticker de originele artikeldoos nooit met tape.
Meubelen die (al dan niet deels) gemonteerd zijn geweest worden niet retour genomen daar beschadiging bij de schroefgaten niet te voorkomen is. Matrassen waarvan de sealing is verwijderd kunnen niet worden geretourneerd i.v.m. hygiëne. Dit conform de Wet Verkoop op Afstand. Ook ondergoed en sokken kunnen op deze grond niet worden geretourneerd. Indien deze aspecten niet in acht wordt genomen kunnen wij de artikelen helaas niet terugnemen en de betaling niet ongedaan maken. De verzendkosten zijn voor uw rekening.
3.2 U bent verplicht te controleren of de bij u thuis bezorgde artikelen voldoen aan de bestelling. Indien dit niet het geval is dan kunt u dit binnen 3 dagen melden per e-mail aan Disneykamers onder vermelding van het en een duidelijke uiteenzetting waarom het artikel niet voldoet. Disneykamers zal het artikel vervangen of uw betaling ongedaan maken indien is aangetoond dat u het artikel niet accepteert op gegronde redenen.
3.3 In het uitzonderlijke geval dat u een artikel wordt toegezonden dat niet voldoet aan de bestelling dan behoudt Disneykamers zich het recht voor het artikel te vervangen door een nieuw exemplaar of het betaalde bedrag te retourneren. Disneykamers neemt in dit geval de retour verzendkosten voor haar rekening.
3.4 Indien u iets terug stuurt, volg dan deze stappen:
• Stuur een e-mail naar Disneykamers zodat wij uw zending verwachten en sluit de factuur in.
• Verpak de artikelen dusdanig dat beschadiging wordt vermeden.
3.5 Er zal alleen worden teruggestort op de originele rekening, die ook werd gebruikt om de bestelling te betalen.
3.6 Ongefrankeerde retourzendingen worden niet geaccepteerd. Indien deze door de vervoerder worden achtergelaten in de receptie zijn de kosten om het pakket naar u te retourneren voor uw rekening.

4. Betalingen
Betalingen via I-deal, Bankcontact, Creditcard of overschrijving geschieden vooruit. Bestellingen kunnen tevens opgehaald worden bij Disneykamers, Sprendlingenstraat 22, 5061KN te Oisterwijk. De betaling geschiedt dan óf vooraf óf contant bij het ophalen van de bestelling.

5. Levering
5.1 De door Disneykamers opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van genoemde leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding. Indien echter de leveringstermijn de termijn van 30 dagen overschrijdt bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is. Reeds geïnde bedragen zullen in dat geval binnen 30 dagen door Disneykamers worden teruggestort.
5.2 Levering geschiedt op de begane grond tot uw voordeur (portiekdeur bij hoogbouw). Komt uw bestelling op pallet dan worden deze naast de vrachtwagen gelost. Wij bezorgen niet op de Wadden eilanden. U dient zelf zorg te dragen voor een afleveradres op het vaste land. Vervoer van het vaste land naar een Waddeneiland zijn voor rekening van de koper.
5.3 Artikelen worden ongemonteerd geleverd.
5.4 Al onze pakketten worden verzekerd verzonden. Indien u de vervoerder echter een `algemene neerzettoestemming` geeft bent u vanaf dat moment zelf aansprakelijk/verantwoordelijk voor de zending bij kwijtraken/verloren raken.
5.5 Servicebeperkingen: Pakketten geadresseerd aan postbusnummers, antwoordnummers, NAPO-adressen, campings of vakantieparken kunnen niet worden bezorgd. U dient een DPD pick-up point op te geven indien er geen `normaal` afleveradres is

6. Eigendomsvoorbehoud
De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Disneykamers verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over. (Zie ook punt 5.4)

7. Garantie
De garantie is vastgesteld volgens het toepasselijk recht, waarbij wij in geval van gebreken de producten desgewenst eerst omruilen of repareren. Als een product niet kan worden gerepareerd of als het omgeruilde product eveneens gebreken vertoont, kunt u de producten retourneren tegen restitutie van het volledige aankoopbedrag. Het is ook mogelijk dat u de producten behoudt en een gedeelte van het aankoopbedrag retour ontvangt. Op opblaasartikelen, ritsen en bij een artikel meegeleverde batterij(en) zit geen garantie.

8. Elektronische communicatie en bewijs
8.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van gegevens en berichten ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Disneykamers (dan wel door u ingeschakelde derden), is Disneykamers niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld aan de zijde van Disneykamers.
8.2 De administratie van Dineykamers geldt als volledig bewijs van het bestaan, de inhoud en de uitvoering van de overeenkomst met u in een eventuele gerechtelijke procedure, tot op tegenbewijs door de partij, die zich beroept op het feit dat het bewijs niet betrouwbaar is.

9. Overmacht
9.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Disneykamers geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Dineykamers gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
9.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Disneykamers kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

10. Diversen
10.1 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Disneykamers in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Disneykamers vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
10.2 Disneykamers is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
11.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing
11.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

www.disneykamers.nl is een onderdeel van
Bodo Wooden Toys
Sprendlingenstraat 22,
NL - 5061 KN Oisterwijk

K.v.K.: 18079894
B.T.W.: NL001477755B45(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)